За нас

Да се биде дел од бизнис што постојано се менува, значи константно инвестирање во модернизација со цел создавање подобри можности за нашите потрошувачи.

Хај Ком успешно го гради својот пат, прераснувајќи во компанија што е секогаш во чекор со хај тек достигнувањата во светот и со потребите на своите потрошувачи.

Нудиме продажба и сервис на реномирани брендови од областа на комуникациите, електрониката и информатичката технологија.

Во нашата работа се водиме од принципите висок квалитет, конкурентни цени, врвна услуга и професионален сервис.

Високиот квалитет на производите, почитувањето на современите стандарди на глобалниот и локалниот пазар и конкуренцијата, ни овозможуваат секојдневно да се развиваме и да ја оправдаме довербата на нашите потрошувачи.

Посветено работиме и континуирано ја прошируваме палетата на производи и креираме маркетинг стратегија со којашто само најдобрите и најхрабрите компании настапуваат на пазарот.

About us

Being part of a business that is always changing, means constantly investing in modernization in order to create better opportunities for our customers.

Hi Com is successfully building its path, growing into a company that always keeps up with the high-tech achievements in the world and the needs of its customers.

We offer sales and service of renowned brands in the field of communications, electronics and information technology.

In our work we are guided by the principles of high quality, competitive prices and professional service.

The high quality of the products, the observance of the modern standards of the global and local market and the competition, enables us to develop every day and to justify the trust of our customers.

We work dedicatedly and continuously expand the product range and create a marketing strategy with which only the best and bravest companies appear on the market.