Овластен сервис

 

Располагаме со авторизиран сервисен центар кој гарантира успешен сервисен процес на Вашите уреди. Со користење на најквалитетна опрема  и делови, целосно ги исполнуваме високите стандарди од оваа област. Наш приоритет е да ја вратиме функционалноста на уредите, па затоа нашиот тим од професионални сервисери проактивно, одговорно и навремено ќе одговори на секое Ваше барање.

Authorized service

We have an authorized service center that guarantees a successful service process of your devices. By using the highest quality equipment and parts, we fully meet the highest standards in this area. Our priority is to restore the functionality of the devices, so our team of professional service providers will proactively, responsibly and timely respond to your requests.