Наши соработници / Каде да купите

Нашите производи им се достапни на потрошувачите во:

  • Седиште на компанијата – бул. Трета Македонска Бригада 48 (објект: Раде Кончар Управна Зграда)
  • Авторизирана Е-Продавница за Xiaomi во Македонија – ГТЦ приземје
  • Aвторизирани партнери како дел од нашата продажна мрежа.

Исто така, нудиме опција за сигурно, лесно и брзо купување по електронски пат:

 

Производите може да се купат преку мобилните оператори во Македонија, како и нивните овластени дилерски мрежи.

Authorized retailers

Our products are available in:

– Company headquarters – Blvd. Third Macedonian Brigade 48 (building: Rade Konchar Administrative Building) 

– Authorized E-Shop for Xiaomi in Macedonia – GTC ground floor

– Authorized partners as part of our sales network.

We also offer the option for safe, easy and fast online shopping:

www.mi-store.mk

www.hi-store.mk

The products can be purchased through mobile operators in Macedonia, as well as their authorized dealer networks.